30 mei 2023
o.b.s. De Wynbrekker
o.b.s. De Wynbrekker
Behalve onder de naam o.b.s. De Wynbrekker ook bekend onder de naam Bs de Wijnbrekker.
0514541242
Basisschool te Lemsterland, Friesland
Adres
Menso Poppiusstraat 46
8536VA OOSTERZEE
Openbaar